przyjazd 02 paź 23
wyjazd 03 paź 23
 • Najlepsza cena tylko na naszej www

Regulamin hotelowy

 1. Regulamin hotelu

Regulamin hotelowy

§ 1

 1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 12:00 dnia następnego.
 2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

§ 2

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenie pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 3. Na terenie hotelu obowiązuje niniejszy Regulamin oraz wytyczne Ministerstwa Rozwoju dla branży hotelowej oraz gastronomii w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce („Wytyczne”), do czasu ich odwołania. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z Wytycznymi, pierwszeństwo w zastosowaniu mają Wytyczne.Wszystkie aktualne informacje odnoszące się do zasad bezpieczeństwa na terenie obiektu związanych z COVID-19 znajdują się na stronie: /pl/coronavirus

§ 3

 1. Podczas meldunku Gość zobowiązany jest do:
 • okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem, celem zweryfikowania jego tożsamości,
 • wyrażenia zgody na dokonanie preautoryzacji na karcie kredytowej lub pozostawienie depozytu w gotówce, jako gwarancji płatności,
 • wcześniejsze wyrażenie zgody na preautoryzację, potwierdzone podpisem lub kodem pin, jest zgodą na obciążenie karty Gościa w przypadku, gdy z jakichś przyczyn Gość opuścił hotel nie rozliczając się z hotelem za swój pobyt.

§ 4

 1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do 22:00.
 3. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 4. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 5. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody, usterki lub awarii, bezpośrednio po jej stwierdzeniu.
 6. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu HP Park Plaza.

§ 5

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi Hotelowi niezwłoczną reakcję.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
 • Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwa zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
 • sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Hotel dołoży starań, aby - w miarę posiadanych możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

§ 6

 1. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • wypożyczenie rowerów,
 • udostępnienie skrytki sejfowej w recepcji hotelowej w celu przechowywania pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu,
 • przechowywanie bagażu; Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

§ 7

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego.
 2. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.
 3. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 8

 1. Parkowanie samochodu na terenie hotelu jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych i płatne wg cennika.
 2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

§ 9

 1. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaj uszkodzenia, zniszczenia lub utratę przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

§ 10

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na prośbę i koszt Gościa pod wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc od dnia wyjazdu Gościa. Przechowywane będą wszystkie przedmioty pozostające w pokoju z wyjątkiem bielizny osobistej.

§ 11

We wszystkich pokojach hotelowych obowiązuje zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych. W hotelu są wyznaczone miejsca do palenia tytoniu. Informacja – recepcja tel. 9.

Złamanie zakazu palenia w pokojach oznacza konieczność dearomatyzacji pokoju. Koszt 500,00PLN/brutto - zostanie doliczony do rachunku.

§ 12

 1. Administratorem danych osobowych zebranych od Gości jest: B&D Hotels S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@hotelepark.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • planowania i zarządzania realizacją usług, przetwarzania płatności, przeprowadzania czynności rachunkowych, rewizyjnych, rozliczeniowych oraz windykacyjnych;
  • rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz świadczenia zamówionych usług;
  • rozstrzygania sporów, dochodzenia realizacji naszych umów oraz wykazywania zasadności, wniesienia lub obrony roszczeń;
  • zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi np. dotyczącymi prowadzenia dokumentacji sprzedaży do celów podatkowych lub wysyłania powiadomień oraz innych informacji tak jak wymaga tego prawo.
 3. W przypadkach, w których została wyrażona zgoda, dane osobowe są przetwarzane także w celu otrzymywania ofert, innych informacji dotyczących usług (w tym poprzez newslettery marketingowe) oraz informacji na temat planowanych wydarzeń.
 4. Dane osobowe nie będą przetwarzane do podejmowania jakichkolwiek automatycznych decyzji lub tworzenia profili innych niż opisane powyżej.
 5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do realizacji lub konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych Spółki albo jest niezbędne do celów uzasadnionego interesu Spółki, pod warunkiem, że interesy lub podstawowe prawa i wolności Gościa nie okażą się nadrzędne; przetwarzanie może się opierać również na zgodzie Gościa, jeśli jednoznacznie została ona udzielona.
 6. Zbieraniu i przetwarzaniu podlegają w szczególności następujące kategorie danych osobowych:
  • Informacje kontaktowe – takie jak pełne imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email;
  • dane płatnicze – takie jak konieczne dane do przetwarzania płatności oraz zapobiegania oszustwom, w tym numery kart kredytowych i debetowych, numery kodów zabezpieczających oraz inne informacje związane z fakturowaniem;
  • szczególne kategorie danych osobowych – w związku ze świadczeniem usług SPA
  • oraz zapewnieniem wstępu do niektórych obiektów odnowy biologicznej, możemy zwrócić się z prośbą o informacje dotyczące zdrowia. Udzielenie zgody jest podstawą do wszelkiego korzystania z takich informacji; brak zgody, możemy uniemożliwić skorzystanie z niektórych zabiegów;
  • Pozostałe dane osobowe – okazjonalnie możemy zwrócić się z prośbą o udzielenie nam informacji na temat daty urodzenia, zwyczajów lub preferencji w celu wysłania wiadomości z życzeniami; udzielenie zgody jest podstawą do wszelkiego korzystania z takich informacji.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. Dane osobowe nie będą przetwarzane na terenie państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
 8. Z zastrzeżeniem pewnych warunków prawnych, Gościowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych jego dotyczących. Gość ma także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wnioskowania o przeniesienie danych. W szczególności ma prawo zażądać kopii posiadanych danych osobowych, a w przypadku skorzystania z tej opcji wielokrotnie, Spółka może za to pobrać odpowiednią opłatę. Jeśli została udzielona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych to można taką zgodę wycofać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, tj. wycofanie zgody nie wpływa na praworządność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody, można nadal przetwarzać dane osobowe, gdy istnieje inna podstawa prawna takiego przetwarzania. Gościowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

§ 13

Podpisanie karty pobytu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu hotelowego.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: B&D Hotels S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa; 
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@hotelepark.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług; 
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.
Newsletter
Wybierz hotel
 • HP Park Plaza Wrocław****
 • HP Park Olsztyn***
 • HP Park Poznań***
przyjazd 02 paź 23
wyjazd 03 paź 23
zarezerwuj Wybierz hotel
 • Najlepsza cena tylko na naszej www

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez B&D Hotels S.A., Barska 28/30, 02-315, Warszawa Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane